KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile www.lavita.web.tr adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir.

Kullanıcı ile Şirket arasındaki bu sözleşme, Kullanıcı’nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile kayıt işlemini elektronik ortamda tamamlamasıyla birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir. Kullanıcılar, bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt eder.

2. KONU

İşbu Sözleşme, Site ve Mobil Uygulamalar (“Uygulama”)’dan faydalanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile Şirket’in sunacağı hizmetlerle ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Site’de yer alan ve alacak olan, Şirket tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetlere, içeriklere, kullanıma ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan ve düzenleme (Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Ticari Elektronik İleti Metni, Bilgi Güvenliği Metni, Çerez Politikası Kullanımı Metni, Gizlilik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi –ve Önbilgilendirme Formu- ve Teslimat/İade Formu) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 • Kullanıcı üyeliği, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Kullanıcı, üye olmakla, Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Şirket tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
 • Kullanıcı, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla Şirket’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Kullanıcıları rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site’de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, Site ve Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
 • Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.
 • Kullanıcı, Uygulama’yı yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, Sözleşme ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Site’ye üye olmadan önce başvuru formunun doldurulması ve Şirket’e iletilmesi gerekmektedir. Bu hususta yetki Şirket’e ait olup başvurusu onaylanan Kullanıcı’ların üyelik hakkı şahıslarına özgü olarak tanınmaktadır. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi yetkilendirmesi halindehalinde Şirket’in doğan/doğacak tüm zararlarından üçüncü kişi ile birlikte Kullanıcı da Şirket’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
 • Kullanıcı, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, hiçbir şekilde telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakları mahfuz olan içerikleri, ticari markayı veya diğer müseccel bilgiyi, bu hakların sahibinin önceden vermiş bulunduğu yazılı bir muvafakati olmadan dağıtamaz veya kopyalayamaz.
 • Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri Sözleşme’ye ek niteliğinde olan metinler (Sözleşme’nin (2) numaralı “Konu” başlıklı maddesinde sayılmaktadır) kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, bu verilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde (Almanya) saklanabileceğini kabul eder.
 • Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını dilediği zaman kaldırma/değiştirme/güncelleme hakkına sahiptir.
 • Şirket, Kullanıcı’ya bildirmeksizin ve Kullanıcı’nın yazılı ve sözlü onayı olmaksızın, işbu sözleşmede ve eklerinde değişiklik yapabilir, eklemelerde bulunabilir, modifikasyon yapabilir, kısaltabilir, ayrıştırabilir, çoğaltabilir, kopyalayabilir, saklayabilir, işleyebilir, formatını değiştirebilir ve benzeri tasarruflarda bulunabilir. İlgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.
 • Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.
 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4. ÖDEME KOŞULLARI

 • Kullanıcı Site’de beyan edilen ücretleri , Site’de belirtilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde ödemesi karşılığında Şirket’in sunduğu hizmetlerden faydalanabilecektir. Detaylı bilgi Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilmektedir. Ödemesi gerçekleşmeyen herhangi bir durumda Şirket, Sözleşme’yi feshetme ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı üyeliğine ilişkin üyelik alım tarihleri, ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ve Şirket’e ait diğer sosyal mecralar ve iletişim araçları aracılığıyla ilan edilecektir.
 • Şirket üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini, hukuka ve mezvuata uygun olarak belirtilen kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla saklayabilecek ve yurtiçi/yurtdışı ile paylaşabilecektir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • Site üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat bütünüyle Şirket’e aittir. Site tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın tüm hakkı Şirket’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, hiçbir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin, iş ortaklarının vb.) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. Site’deyer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.
 • Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

 • Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler, Şirket tarafından hiçbir değişiklik yapılmaksızın orjinal haliyle sunulmakta olup bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Şirket, Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Şirket, (i) Site’nin adresinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Site ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez; (ii) Site’den indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez; (iii) Site ya da Site’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Kullanıcı’ların, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 • Şirket,koruma amaçlı makul ve gereken tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
 • Kullanıcı, Site ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia, talep ve sorumluluktan Şirket’i sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
 • Şirket, Site’nin kullanımı neticesinde meydana gelebilecek doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai vb. zararlardan, kar kaybı, itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan kalemler dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın hiçbir şekilde sorumlu değildir. Ek olarak Şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere, açık veya zımni olarak hiçbir şekilde garanti vermediğini beyan eder.

7. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESİH KOŞULLARI

 • İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın üyeliğe kabulü ve işlemlerin tamamlanması ile yürürlüğe girecek olup taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.
 • Şirket’in Kullanıcı üyeliğini tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur.
 • Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.
 • Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşın söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde, işbu sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir.
 • Sözleşme’nin feshi, tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumldur. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Şirket tarafından Kullanıcı’ya kullanmadığı dönemlere ilişkin ücret iadesi gerçekleştirilecektir.

8. MUHTELİF HÜKÜMLER

 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.
 • Kullanıcı,Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Şirket tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Kullanıcı’ya geç ulaşması veya ulaşmamasından, sonuçlarından Şirket sorumlu değildir.
 • Şirket’in Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

9. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme ve ekleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

☐ Sözleşmeyi okudum, anladım.

☐ Sözleşmeyi kabul ediyorum.